Regulamin sklepu Vacamod.com

Dział I

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

§ 1

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

Vacamod

Działalność gospodarcza:

Vacamod  Anna Lotkowska 

Władysława Wysockiego 7

15-126 Białystok

NIP: 5423280771

REGON: 367987861

Vacamod.com

sklep prowadzony przez Vacamod w języku polskim, zorganizowany jako sklep internetowy, utrzymywany przez Vacamod w domenie Vacamod.com, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania umów sprzedaży towarów.

W dalszej części regulaminu Vacamod.com nazywany będzie również „sklepem” lub “serwisem”.

Użytkownik

podmiot, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług sklepu Vacamod.com, a w szczególności który dokonuje Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu.

Rejestracja

Kupujący w wyniku poprawnego zarejestrowania, uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu Vacamod.com oferty sprzedaży.

Sprzedawca, Oferent

Vacamod

Kupujący, Oblat, Składający Zamówienie

użytkownik który w oparciu o czynności techniczne serwisu Vacamod.com przyjął ofertę sprzedaży towaru lub złożył zamówienie wykonania określonej usługi.

Konto

osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu Vacamod.com , a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.

Towar

rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem umowy, a wskazane w sklepie internetowym Vacamod.com.

Oferta

skierowana przez Vacamod.com. do wszystkich użytkowników serwisu Vacamod.com, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

Zamówienie

określony przez Kupującego sposób (parametry) wykonania usługi lub usług (np. cięcia, grawerowania, projektowania itp.) wskazanych przez Vacamod towarów (np. Zabudów mobilnych, szafek, proc, gum, kulkek stalowych  itp.) składający się na treść zamówienia kierowanego przez Kupującego do Vacamod.com. W zamówieniu po kreśleniu parametrów usługi przez Kupującego system Vacamod.com w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży (wysokości wynagrodzenia) zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

Koszyk

narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie Vacamod.com, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku kupujący ma możliwość zweryfikowania treści Zamówienia tj. informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w Zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.

Przyjęcie oferty

podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym (Oferentem) i Kupującym (Oblatem).

Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu przez kupującego otrzymania oferty - „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonanym zamówieniu. W wyjątkowych przypadkach - gdy brak informacji na temat dostępności produktu Kupujący otrzyma zwrotny e-mail z prośbą o oczekiwanie na ustalenie czy dany towar jest dostępny oraz jak będą kształtowały się koszty transportu. O ustaleniu ww. informacji Vacamod.com niezwłocznie poinformuje Kupującego.

Złożenie zamówienia

podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu przez niego treści wygenerowanego zamówienia (powstałego oparciu o określony przez Kupującego sposób wykonania usługi lub usług), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy pomiędzy Vacamod i Kupującym.

Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia - poprzez „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty”,”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia. 

Sprzedawca informuje, iż pracownik Vacamod.com może przyjąć zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie wprowadzić do sytemu. W zależności od rodzaju towaru Sprzedawca decyduje czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma link, po kliknięciu w który Kupujący będzie zmuszony potwierdzić zamówienie, anulować lub zmienić.

Sprzedaż, Zawarcie umowy

wynikająca z procedury przyjęcia oferty lub złożenia zamówienia przez Kupującego czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Regulamin

niniejszy Regulamin korzystania z serwisu Vacamod.com, znajdujący się pod adresem internetowym http://www.vacamod.com/en/content/3-terms-and-conditions-of-use.

§ 2

Informacje ogólne

Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu Vacamod.com, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu Vacamod.com umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

Usługa korzystania z serwisu Vacamod.com polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu meblowego zorganizowanego w domenie Vacamod.com w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania między sobą (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie), umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. W stosunku do Użytkowników występujących w ramach serwisu Vacamod.com w charakterze Kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.

Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu zorganizowanego w domenie Vacamod.com jest Vacamod Anna Lotkowska wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w Białymstoku NIP: 5423280771 REGON:  367987861 nazywana w dalszej treści niniejszego Regulaminu: Vacamod

Sprzedaż w ramach sklepu może odbywać się wyłącznie on-line poprzez strony internetowe Vacamod.com, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.

Każde zamówienie, które ma być realizowane przez Vacamod z wybraną opcją transportu realizowaną przez DPD jest równoznaczne z jednorazowym pełnomocnictwem dla Vacamod do zlecenia usługi pocztowej Poczcie Polskiej w imieniu klienta składającego zamówienie.

W Vacamod.com możliwa jest płatność przelewem.

§ 3

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu Vacamod.com

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu to: komputer z procesorem min. 800MHz, 512MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera, Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w Vacamod.com.

Vacamod informuje, iż podczas korzystania z usług Vacamod.com w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

Więcej informacji na temat plików typu "cookies" znajdą Państwo pod adresem http://Vacamod.com/sklep/index.php?id_cms=2&controller=cms.

Dział II

[ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU Vacamod.com]

§ 4

Użytkownicy

Użytkownikami korzystającymi z serwisu Vacamod.com w charakterze Kupujących, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący korzystają z serwisu nieodpłatnie.

Użytkowaniem korzystającym z serwisu Vacamod.com w charakterze Sprzedającego jest wyłącznie Vacamod

Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Vacamod o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych użytkowników.

§ 5

Rejestracja

Użytkownik o którym mowa w § 4 ust. 1, chcąc skorzystać w pełni z usług serwisu powinien uprzednio dokonaćRejestracji. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto.

Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym http://Vacamod.com/sklep/index.php?controller=authentication HYPERLINK "http://Vacamod.com/sklep/index.php?controller=authentication&create_account=1"& HYPERLINK "http://Vacamod.com/sklep/index.php?controller=authentication&create_account=1"create_account=1/, zgodnie z jego treścią. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego, istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz wybranie własnego, unikalnego hasła za pomocą których Użytkownik będzie logował się do Konta. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „zapisz”, system serwisu (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.

Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim.

Użytkownik nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim. Użytkownik może zmienić ustalone uprzednio hasło poprzez złożenie takowej dyspozycji na swoim koncie.

§ 6

Konto

Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje poprzez potwierdzenie przez użytkownika rejestracji. Czynności techniczne prowadzące do aktywacji konta to „kliknięcie” na wskazany w wiadomości e-mail o której mowa w § 4 ust. 2, link (hiperłącze) znajdujący się przy opcji „aktywuj konto”.

Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a Vacamod na czas nieokreślony, której przedmiotem są usługi świadczone przez Vacamod w ramach serwisu tj. możliwość korzystania z narzędzi systemowych serwisu umożliwiających przeglądanie ofert towarów oraz zawieranie umów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

W terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres vacamod.kontakt@gmail.com  lub na piśmie na adres Vacamod z siedzibą przy ul.Ludiwka Waryńskiego 26 15-461 Białystok (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez Vacamod usług, poprzez likwidację posiadanego konta.

Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto uzupełnić go zgodnie ze stanem rzeczywistym, dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.

Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.

Kupujący przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 5.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.

Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.

§ 7

Wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Vacamod z siedzibą przy ulicy Ludwika Waryńskiego 26 15-461 Białystok.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Vacamod w ramach serwisu oraz Sprzedawcy.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu jest konieczne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.

Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Vacamod lub innych podmiotów (za zgodą Vacamod) w tym informacji dotyczących produktów lub usług Vacamod oraz innych podmiotów (za zgodą Vacamod).

Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres Vacamod z siedzibą przy ul. Władysława Wysockiego, 15-126 Białystok.

Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Vacamod danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 2, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Vacamod jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.

Vacamod wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie.

Dział III

[ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH SKLEPU Vacamod.com]

§ 8

Zasady ogólne

Vacamod jako prowadzący sklep internetowy, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.

W ramach serwisu Vacamod.com oferowane są do sprzedaży różnego rodzaju akcesoria kempingowe, zabudowy mobilne do samochodów, meble specjalne, zabudowy techniczne, akcesoria sportowe, proce, gumy kulki stalowe itp.

 

§ 9

Oferta sprzedaży

Oferta sprzedaży towarów jest to skierowana przez Vacamod.com do wszystkich użytkowników serwisu wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.

Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczony jest bez sobót, niedziel i świąt.

Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.

.

§ 10

Zamówienie

Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „Do Koszyka” w wyniku czego system serwisu w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie. Celem zobaczenia treści wygenerowanego zamówienia należy wybrać opcję „Koszyk” lub „Przejdź do realizacji zamówienia”.

Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.

Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.

§ 12

Przyjęcie oferty, Sprzedaż

Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia - poprzez „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia. Sprzedawca informuje, iż pracownik Vacamod.com może przyjąć zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie wprowadzić do sytemu. W zależności od rodzaju towaru Sprzedawca decyduje czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma link, po kliknięciu w który Kupujący będzie zmuszony potwierdzić zamówienie, anulować lub zmienić.

W wyniku przyjęcia ofert przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy Kupującym jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Z chwilą przyjęcia oferty lub złożenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.

§ 13

Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Do odstąpienia od umowy konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz koszty dostarczenia rzeczy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę (Sprzedającego), przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 13a

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w par 13 nie przysługuje Kupującemu w przypadkach o których mowa w art. 38 ww. ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku:

Umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu  świadczenia przez Sprzedającego utraci on prawo odstąpienia od umowy. 

Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprzefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego (np. zakupu towaru o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu) lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego.

 

§ 14

Informacje ogólne co do składania reklamacji sprzedawanego towaru

Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w każdym przypadku Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia).

Towary sprzedawane w ramach serwisu powinny być fabrycznie nowe, chyba że z treści oferty będzie wynikało inne zastrzeżenie.

W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy – a w stosunku do towaru wystawiona została gwarancja - Konsument ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli był już wymieniony lub naprawiony albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.

 

Dział IV

[ROLA VACAMOD W RAMACH SKLEPU Vacamod.com]

§ 15

Postanowienia ogólne

Vacamod w ramach prowadzonego przez siebie serwisu tworzy sklep Vacamod.com, umożliwiający Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów.

Vacamod udostępnia zainteresowanym osobom (użytkownikom) swoje strony WWW oraz odpowiednie narzędzia systemowe w celu zawarcia umowy.

Wszelkie reklamacje co do funkcjonowania serwisu należy zgłaszać na info@Vacamod.com.

Vacamod, wyłącznie w wypadkach wyraźnie wskazanych występuje w ramach serwisu w charakterze Sprzedającego.

§ 16

Uprawnienia Vacamod w ramach sklepu Vacamod.com

Vacamod może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię sklepu Vacamod.comlub w inny sposób mu szkodzą oraz gdy Vacamod uzna, że określone konto użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych.

W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik nie ma możliwości zalogowania się do niego.

Vacamod może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji także wówczas, gdy Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.

Vacamod nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu z przyczyn od Vacamod niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie Vacamod

Vacamod zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do serwisu bez podania przyczyny.

Dział V

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§ 17

Rozwiązanie umowy

Użytkownik występujący w serwisie Vacamod.com w charakterze Kupującego, może w każdym czasie rozwiązać umowę z Vacamod (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.

Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Vacamod za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Vacamod, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie bez uprzedniej zgody Vacamod

§ 18

Prawo właściwe i spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a, Vacamod.com, której przedmiotem są usługi świadczone przez Vacamod.com na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Vacamod.com będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy w Rzeszowie, a w przypadku gdy stroną sporów będzie konsument przez właściwe miejscowo sądy powszechne zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu postępowania cywilnego.

§ 19

Ważność Regulaminu

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 20

Wejście w życie, zmiany Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie : http://www.vacamod.com/en/content/3-terms-and-conditions-of-use

Vacamod.com zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez konieczności podawania przyczyny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec zmiany regulaminu co równoznaczne będzie z rozwiązaniem umowy zawartej drogą elektroniczną. Ewentualne zmiany Regulaminu nie wpływają na zamówienia złożone przed wprowadzeniem tych zmian.

Vacamod.com zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez podania przyczyny. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, również bez podania przyczyny.

W przypadku złożenia przez Vacamod.com oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również przez Użytkownika lub też w przypadku, o którym mowa w ust. 3 powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy oraz uprawnia Vacamod.com do niezwłocznego usunięcia Konta i Profilu Użytkownika.

Vacamod.com oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności Serwisu w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.